Zespół Kancelarii

dr Michał Sowa, adwokat

Prowadzenie Kancelarii Adwokackiej rozpoczął w roku 2005 po złożeniu egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym. Stopień doktora uzyskał po ukończeniu w roku 2005 studiów doktoranckich i obronie na ocenę bardzo dobrą pracy doktorskiej „Przestępczość komputerowa – badanie skuteczności i celowości kryminalizacji”.

Od tego czasu reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami, organami administracyjnymi, sądami administracyjnymi, prokuraturą, Policją, w postępowaniach egzekucyjnych, przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Od stycznia 2012 r. jest członkiem Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie, działającej przy Wojewodzie Małopolskim.

Pełni funkcje w organach samorządu Krakowskiej Izby Adwokackiej, prowadzi zajęcia szkoleniowe dla aplikantów oraz jest egzaminatorem podczas kolokwiów i egzaminów adwokackich.

Od roku 2016 pozostaje mediatorem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wpisanym od roku 2017 także na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Patrycja Trojecka, aplikantka adwokacka

Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim broniąc pracy magisterskiej „Środowisko kibiców piłki nożnej w aspekcie społecznym i politycznym”. W roku 2020 rozpoczęła aplikację adwokacką po uzyskaniu jednego z najwyższych wyników w Polsce na egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką. Do Kancelarii dołączyła w styczniu 2021 roku.

Od roku 2021 jest słuchaczem studiów podyplomowych „Prawo medyczne i bioetyka” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego Katedry Prawa Karnego.

dr Michał Sowa, publikacje: