Kancelaria Adwokacka dr Michała Sowy w Krakowie

Kancelaria Adwokacka dr Michała Sowy świadczy usługi prawne na rzecz osób indywidualnych, przedsiębiorców, spółek, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, instytucji samorządowych, stowarzyszeń i fundacji. Reprezentuje w konkretnych sprawach lub w ramach stałej współpracy.

dr Michał Sowa, adwokat

Prowadzi Kancelarię Adwokacką od 2005 roku, doktor nauk prawnych.

Jest członkiem Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie oraz mediatorem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wpisanym na listę mediatorów sądowych.

Dowiedz się więcej

Patrycja Trojecka, aplikantka adwokacka

Uzyskała jeden z najwyższych wyników w Polsce na egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką.

Słuchacz studiów podyplomowych „Prawo medyczne i bioetyka” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego Katedry Prawa Karnego.

Dowiedz się więcej

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

- Art. 4 ust. 1 Prawa o adwokaturze

Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych składa wobec dziekana ślubowanie treści następującej: ,,Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.