Specjalizacja

Kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach:

 • prawo medyczne
 • prawo cywilne
 • prawo nieruchomości i prawo lokalowe
 • prawo administracyjne
 • obsługa prawna przedsiębiorców
 • prawo rodzinne
 • prawo spadkowe
 • prawo karne
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo pracy

Obsługa prawna obejmuje reprezentowanie w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych, przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a także bieżące konsultacje i porady prawne, sporządzanie opinii prawnych i projektów umów.

Usługi prawne świadczone są jako zlecenia jednorazowe w konkretnych sprawach lub stała obsługa.

Wynagrodzenie ustalane jest jako wynagrodzenie ryczałtowe bądź według czasu (nakładu) pracy, również z możliwością ustalenia wynagrodzenia na zasadzie premii za sukces (success fee).

Prawo medyczne

 • sprawy o odszkodowania za tzw. błędy medyczne przed Sądami oraz zdarzenia medyczne przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • postępowania karne

Prawo cywilne

 • sprawy o odszkodowania
 • spory wynikające z umów
 • dochodzenie wierzytelności
 • obsługa zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

Prawo nieruchomości i prawo lokalowe

 • inwestycje budowlane
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • prawo lokalowe (sprawy dotyczące najmu)
 • wydanie nieruchomości, sprawy o eksmisję
 • obsługa obrotu nieruchomościami
 • opiniowanie i przygotowywanie umów (deweloperskich, sprzedaży itp.)

Obsługa prawna przedsiębiorców

(osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek)

 • tworzenie i rejestracja spółek (także stowarzyszeń i fundacji) w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • prawo zobowiązań (umowy – przygotowywanie projektów, konsultowanie treści umów, doradztwo podczas realizacji umów)
 • dochodzenie wierzytelności

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie w postępowania administracyjnych, odwołania, skargi do sądu administracyjnego

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód, o alimenty, o ustalenie kontaktów
 • podział majątku wspólnego

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachówek

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami
 • reprezentowanie pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych)
 • prywatny akt oskarżenia

Prawo zamówień publicznych

 • obsługa postępowań w sprawach zamówień publicznych po stronie zamawiających i wykonawców
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Prawo pracy

 • odwołania od rozwiązania i wypowiedzenia umów o pracę
 • sprawy o wynagrodzenie